Trang chủ

QUY ĐỊNH BIỂN CẤM Ô TÔ KHÁCH P.107

QUY ĐỊNH BIỂN CẤM Ô TÔ KHÁCH 17 CHỖ

Theo quy chuẩn 41:2016/BGTVT hiện hành và Quy chuẩn 41:2019/BGTVT  áp dụng từ ngày 01/07/2020. Biển P.107 có hiệu lực cấm xe ôtô chở khách và các loại xe ôtô tải kể cả các loại máy kéo và xe máy thi công chuyên dùng đi qua (trừ các xe được ưu tiên theo quy định). Xe Gaz 17 chỗ là xe khách thì sẽ không được đi vào đường có biển P.107. Nếu bạn không tuân thủ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Như vậy xe Gaz 17 chỗ thuộc xe khách nên sẽ không được đi vào đường có biển P.107.

Quy định biển cấm ô tôQuy định biển cấm ô tô

Trường hợp cấm xe khách theo số chỗ ngồi thì sử dụng biển phụ ghi số chỗ ngồi đối với các xe cần cấm hoặc ghi số chỗ ngồi vào biểu tượng xe bằng chữ trắng.

Như vậy đối với xe khách Gaz 17 chỗ: Biển cấm xe khách từ 16 chỗ hoặc biển cấm xe khách trên 16 chỗ đều không được đi vào.

Biển cấm ô tô khách từ 16 chỗBiển cấm ô tô khách từ 16 chỗ Biển cấm ô tô khách trên 16 chỗBiển cấm ô tô khách trên 16 chỗ
.
Trở lên trên