Trang chủ

QUY ĐỊNH THANH TOÁN

CÔNG TY nhận thanh toán theo 02 hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Về cách thức thanh toán: Tùy vào loại sản phẩm và thoả thuận giữa CÔNG TY và Khách hàng mà quyết định cách thức thanh toán khác nhau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
Trở lên trên